fbpx

Опънати напрежения на покривната конструкция

При ремонт на покривна конструкция въз основа на резултатите от теоретични и експириментални изследвания може да се приеме, че съсредоточената сила N се разпределя равномерно по напречното сечение на разстояние а. Зависимостите между отношението b и напрежението е са изследвани от Гюйон, като по ординатата са дадени стойностите на напреженията е като функцията от разпределеното натоварване при b=1. Опънните напрежения започват веднага от точката на приложение на съсредоточената сила и достига максимални стойности а=0,5 на растояние х=0,20.

Армировка

Следователно при ремонт на покривна конструкция армировката, която се поставя да поема разцепващите напрежения, трябва да се разположи в няколко реда, като се започне непосредствено от закотвящата плоча. За да се улесни изчисляването, може да се използва диаграмата, в която зависимостите по лявата ордината са дадени големините на разцепващите сили като част от напрягащата сила N и по дясната ордината – разстоянието от челото до сечението с най-голямо напрежение. Проведените изследвания и опити се установява, че във външните ъгли на челото на елемента близо до закотвящата плоча се появяват напрежения на опън, които са по-големи от разцепващите напрежения.

Препоръки

Затова се препоръчва тези ъгли да се скосяват или да се поставя напречна армировка непоредствено зад закотвящата плоча. При ремонтите тази армировка се поставя за поемане на разцепващите напрежения. Примери за целесъобразно армиране на зоните под съсредоточените кабели при различно съотношение. Армирането на тази зона в пренпендикулярно направление зависи също от съотношението на ширината на заковящата плоча и ширината на елемента.